Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất

Cục Thuế: ………………. Chi cục Thuế: …………. Số:……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————— ………, ngày …